top of page

ความร่วมมือของคุณจัดหาครอบครัวด้วย ...

ความช่วยเหลือในการสร้างรายได้
วันแห่งความสนุกของครอบครัว
การฝึกอบรมผู้ปกครอง / ผู้ดูแล
การเยี่ยมบ้าน
ความช่วยเหลือด้านการศึกษา
การบำรุงทางจิตวิญญาณ
สุขภาพอนามัยและโภชนาการ
ค่ายรับปริญญา
คุณยังช่วยสนับสนุนผู้อำนวยความสะดวกโครงการ BSF ในพื้นที่ให้รักและดูแลครอบครัวเหล่านี้

เราต้องการการสนับสนุนจากคุณวันนี้!

bottom of page